فرزندم برای تکرار و تمرین جمع بر روی تصویر زیر کلیک کن.


برای انجام بازی باید نرم افزار flash player  را بر روی سیستم خود نصب کنید.

برای نصب این نرم افزار بر روی تصویر زیر کلیک کنید.